REGULAMIN PLATFORMY VOD WWW.VOD.JAKUBWASIELEWSKI.PL

SPIS TREŚCI:

  1. Przepisy ogólne
  2. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  3. Zawarcie Umowy
  4. Dostawa i płatność
  5. Prawo odstąpienia od umowy
  6. Postępowanie reklamacyjne
  7. Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  8. Reguły dostarczania treści
  9. Prawa autorskie
  10. Postanowienia końcowe

Art. 1
Przepisy ogólne

1.1. Sklep internetowy www.vod.jakubwasielewski.pl prowadzony jest przez The First Jakub Wasielewski, ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń, NIP: 874-165-04-16
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.vod.jakubwasielewski.pl dokonywania zakupów za jego pośrednictwem oraz procedury reklamacyjnej.
1.3. Definicje (wskazane poniżej terminy, pisane z wielkiej litery, należy rozumieć zgodnie z przedstawioną poniżej definicją):
1.3.1. Sprzedający – The First Jakub Wasielewski, ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń, NIP: 874-165-04-16;
1.3.2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem – www.vod.jakubwasielewski.pl;
1.3.3. Usługa – oferowane przez Sprzedającego usługi. Standardowo Usługa obejmuje przygotowanie, organizację i przeprowadzenie warsztatów, innych form szkolenia;
1.3.4. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu;
1.3.5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z zasobów Sklepu;
1.3.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
1.3.7. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.3.8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93)
1.4 Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art. 2
Świadczenie usług drogą elektroniczną

2.1. W Sklepie dostępne są następujące funkcjonalności, do których można uzyskać dostęp drogą elektroniczną: Profil, Wirtualny koszyk, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy, Moduł opinii.
2.2. Wszystkie wskazane usługi mają charakter nieodpłatny.
2.3. Profil jest usługą, do której można uzyskać dostęp po dokonaniu rejestracji. Rejestracja wymaga wskazania poprawnego adresu e-mail oraz ustalenia hasła.
2.4. Usługa Profil umożliwia poprzez zalogowanie dostęp do zgromadzonych danych oraz informacji o złożonych zamówieniach.
2.5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Profil.
2.6. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu zarządzanie Usługami przed ich zakupem, przeliczanie wartości zamówienia oraz kosztów dostawy. Podczas wyboru Usług, Kupujący może dowolnie zmieniać zawartość koszyka poprzez dodawanie i usuwanie poszczególnych elementów.
2.7. Formularz zamówienia to jednorazowa, nieodpłatna usługa umożliwiająca prawidłowy dobór Usług, wprowadzenie danych niezbędnych do finalizacji zakupu. Korzystanie z Formularza zamówienia staje się możliwe z chwilą dodania co najmniej jednej Usługi do Wirtualnego koszyka.
2.8. Formularz zamówienia wymaga wskazania danych Kupującego: imię i nazwisko, , wybrana metoda płatności, nr telefonu, ewentualne uwagi do zamówienia lub dostawy.
2.9. Dane w Formularzu zamówienia można modyfikować dowolnie, do chwili dokonania potwierdzenia. Potwierdzenie następuje poprzez aktywowanie przycisku „Zamawiam i płacę“.
2.10. Usługa Formularz kontaktowy służy ułatwianiu komunikacji pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem.
2.11. Moduł opinii to usługa, która umożliwia Użytkownikowi, posiadającemu Profil, publikację indywidualnych wypowiedzi dotyczących zakupionych przez niego Usług.

Art. 3
Zawarcie Umowy

3.1. Zawarcie umowy o świadczenie usług między Kupującym, a Sprzedającym następuje zgodnie z opisaną procedurą:

3.1.1. Informacje zawarte na stronie www Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3.1.2. Kupujący umieszcza wybrane Usługi w Wirtualnym Koszyku.
3.1.3. Korzystając z Formularza zamówienia, Kupujący określa ilość Usług, wskazuje metodę płatności, wprowadza dane niezbędne do realizacji zamówienia.
3.1.4. Kupujący uzyskuje możliwość sprawdzenia zawartości i warunków zamówienia.
3.1.5. Kupujący składa oświadczenie: „Niniejszym zamawiam wykonanie umowy o świadczenie usług i wnoszę realizację przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”.
3.1.6. Kupujący składa zamówienie, aktywując przycisk Zamawiam i płacę – w tym momencie zamówienie uważa się za złożone.
3.1.7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Usług w nim ujętych.
3.1.8. Po złożeniu zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie oraz potwierdza przyjęcie do realizacji. Od tego momentu umowę uznaje się za zawartą.
3.2. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej Sklepu przy Usłudze w chwili składania zamówienia. Niezależnie od tego, o łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Kupujący informowany jest przed złożeniem zamówienia.

Art. 4
Płatność

4.1. Kupujący za pośrednictwem strony www Sklepu jest informowany o terminie, w jakim powinna nastąpić płatność.
4.2. W przypadku wybranych Usług Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za zamówienie. Na Sprzedającym spoczywa obowiązek uprzedniego (tj. przed złożeniem zamówienia) poinformowania o tym fakcie Kupującego.
4.3. Decyzję o formie płatności podejmuje Kupujący podczas składania zamówienia.
4.4. Sklep umożliwia następujące formy płatności:
4.4.1. PayU

Art. 5
Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
5.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy w przypadku Usług rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
5.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w szczególności za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
5.4.1. pisemnie na adres: The First Jakub Wasielewski, ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń
5.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@the-first.pl
5.5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5.1 i 5.2.
5.6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą.
5.7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności.
5.8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.9. Zgodnie z art. 38 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy.

Art. 6
Postępowanie reklamacyjne

6.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Usług.
6.2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.
6.3. Kupujący może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko), gdy wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:
6.3.1. Usługa jest niezgodna z umową;
6.3.2. wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,
6.3.3. w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.
6.4. Zaleca się, by reklamacje były kierowane:
6.4.1. na adres tradycyjny tj. The First Jakub Wasielewski, ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń, z dopiskiem “reklamacja”
bądź
6.4.2. na adres e-mail: biuro@the-first.pl
6.5. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
6.5.1. imię i nazwisko;
6.5.2. nr zamówienia;
6.5.3. datę nabycia;
6.5.4. rodzaj reklamowanej Usługi;
6.5.5. dokładny opis problemu;
6.5.6. żądanie Kupującego;
6.5.7. oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.
6.6. Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu Usługi (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu Usługi).
6.7. Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.
6.8. Użytkownik ma również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej technicznych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu, usług elektronicznych oferowanych za jego pośrednictwem. W takim przypadku, zalecamy, by reklamacja obejmowała następujące informacje:

6.8.1. rodzaj nieprawidłowości oraz ich opis;
6.8.2. data wystąpienia problemów;
6.8.3. żądanie Użytkownika;
6.8.4. oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

6.9. Podanie wyżej wskazanych informacji nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.

6.10. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Art. 7
Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

7.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
7.2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.2.1. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
7.2.2. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
7.2.3. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
7.2.4. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
7.3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Art. 8
Reguły dostarczania treści

8.1. Sprzedający umożliwia Użytkownikom opcję zamieszczania treści za pośrednictwem:
8.1.1. Formularza kontaktowego.
8.1.2. Modułu opinii
8.2. Użytkownicy powinni powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8.3. W szczególności, Użytkownicy powinni powstrzymać się od:
8.3.1. popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji);
8.3.2. zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu);
8.3.3. podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami;
8.3.4. publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji;
8.3.5. upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich);
8.3.6. podejmowania nieuzgodnionej ze Sprzedającym działalności reklamowej (lub innej pokrewnej);
8.3.7. nieuzgodnionego ze Sprzedającym testowania Sklepu pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych;
8.3.8. zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.
8.4. Sprzedający uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:
8.4.1. po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia
lub
8.4.2. po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.
8.5. Z tego powodu, Sprzedający prosi o informowanie o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Prosimy o kierowanie informacji na adres e-mail: biuro@the-first.pl

Art. 9
Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

9.1. Korzystając ze Sklepu, każdy Użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.
9.2. Treści zawarte w Sklepie(w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
9.2.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
9.2.2. ustawie o własności przemysłowej;
9.2.3. ustawie o ochronie baz danych;
9.2.4. ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
9.3. Przykładem naruszenia tych przepisów byłoby nieuzgodnione, pozaprawne, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie w sieci, publiczne odtwarzanie wyżej określonych treści.
9.4. Sam fakt korzystania ze Sklepu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

Art. 10
Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3.02.2022 r.
10.2. Ewentualne zmiany Regulaminu będą następować przy uwzględnieniu następujących zasad:
10.2.1. zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 14 dni od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu w widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu;
10.2.2. zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail;
10.2.3. do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian, mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
10.3. Regulamin dostępny jest pod adresem https://vod.jakubwasielewski.pl/regulamin/
10.4. Zaleca się, by wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania Sklepu, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu kierować na adres poczty elektroniczny Sprzedającego biuro@the-first.pl
10.5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem https://vod.jakubwasielewski.pl/polityka-prywatnosci/
10.6. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest:
10.6.1. połączenie z siecią Internet,
10.6.2. przeglądarka internetowa:
10.6.2.1. Google Chrome w wersji 64 lub wyższej,
10.6.2.2. Mozilla Firefox w wersji 58 lub wyższej,
10.6.2.3. Opera w wersji 51 lub wyższej,
10.6.2.4. Microsoft Edge w wersji 41 lub wyższej,
10.6.2.5. Safari w wersji 11 lub wyższej,
10.6.3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
10.6.4. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
10.6.5. włączona obsługa JavaScript,
10.6.6. zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 10.0 lub nowsza) lub Android (wersja 6.0 lub nowsza) w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pomocą urządzenia mobilnego (np. typu smartphone lub tablet).

Załączniki: